بسمه تعالي

 

كارنامه حرفه ای

 

 مشخصات

نام: احمد           نام خانوادگي: علي ياري

تاريخ و محل تولد: 1349 تهران 

پژوهشگر  و معاون پژوهشي موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران.

 تلفن:2709205

پست الكترونيكي:  aliyaria@ut.ac.ir

تحصيلات

كارشناسي ارشد:  1378 باستان شناسي – دانشگاه تهران معدل  21/17

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:" ايجاد بانك اطلاعاتي رايانه اي در كاوش هاي باستان شناسي" استاد راهنما دكتر حسن طلايي اساتيد مشاور دكتر زين العابدين نوابي شيرازي (عضو هيات علمي دانشكده  فني دانشگاه تهران) و  دكتر مسعود آذرنوش. برنده لوح تقدير در پنجمين دوره انتخاب پايان نامه دانشجويي.

دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان

 

كاوش

1- عضو هيات آموزشي و پژوهشي كاوش و بررسي تپه زاغه دشت قزوين  مجري موسسه باستان شناسي سه فصل   ( 1373 و 1374 و 1380)

2- عضوهيات آموزشي وپژوهشي كاوش و بررسي تپه سگزآباد دشت قزوين مجري موسسه باستان شناسي(1376)

3- عضو هيات آموزشي و پژوهشي كاوش و بررسي تپه قبرستان دشت قزوين  مجري موسسه باستان شناسي(1381)

4- عضو هيات ايراني و انگليسي بررسي دشت تهران و ورامين 1382

5- عضو هيات باستان شناسي (ايراني، آلماني و تاجيکي) کاوش در تپه سنجر شاه پنجکنت تاجيکستان

 6 – عضو هيات كاوش محوطه شغالي ورامين – سال - 1385

 

فعاليت هاي كارشناسي و پژوهشي

1- عضوهيات كارشناسي براي تفكيك، طبقه بندي و تعيين قدمت اشياي موزه توس خراسان مجري – اداره كل موزه ها و اموال فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور 1375.

2- عضو هيات كارشناسي براي تفكيك ، طبقه بندي و تعيين قدمت اشياي موزه ملي ايران - مجري اداره كل موزه ها واموال فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور 1375.

 

طرح هاي  پژوهشي

1- دستيار اصلي و مسئول امور رايانه طرح پژوهشي ملي بانك سفال ايران - مجري دكتر حسن طلايي – محل اجراء موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران. (اتمام يافته)

2- دستيار اصلي طرح پژوهشي ساخت معبد منقوش تپه زاغه  دشت قزوين - مجري دكتر حسن طلايي – محل اجراء موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران. (اتمام يافته)

3 - مجري طرح پژوهشي  " مطالعه و طبقه بندي نقوش سفال دوره نوسنگي در محدوده فرهنگي شمال غربي و فلات مركزي ايران و تهيه نرم افزار كاربردي اطلاعات تصويري" محل اجراء موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران. (اتمام يافته)

4 - همکار اصلي طرح "مطالعه بافت استقرار و تغييرات اجتماعي اقتصادي ساكنان دشت تهران در هزاره پنجم و چهارم ق.م"  مجري دکتر حسن فاضلي محل اجراء موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران  (اتمام يافته)

5 – همکار اصلي طرح " تحليل ساختار و نقوش سفال هاي چشمه علي و سيلک ІІІ" مجري دكتر حسن طلايي – محل اجراء موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران. (اتمام يافته)

7 – مجري طرح شناسايي، تفكيك و مرمت اموال فرهنگي و اشيائ باستاني موزه مرحوم مقدم براي افتتاح فاز اول - (اتمام يافته)

8- مجري طرح ساماندهي، طبقه بندي ومرمت  اشياي باستاني موسسه باستان شناسي جهت ايجاد موزه پژوهشي. (اتمام يافته)

9 –  همكار اصلي طرح بررسي الگوهاي استقراري ادوار تاريخي و اسلامي دشت  ورامين – مجري دكتر حسن كريميان محل اجرا موسسه باستان شناسي – اتمام يافته 

 

طرح هاي كاربردي

1 – مجري طرح تحقيقاتي  تهيه نقشه جامع ديجيتال و پايگاه اطلاعاتي  تپه ها و محوطه هاي باستاني استان تهران- (خاتمه يافته )

 

2- طرح تحقيقاتي كاربردي تهيه نقشه جامع ديجيتال و پايگاه اطلاعاتي تپه ها و محوطه هاي باستاني و بناهاي تاريخي استان قزوين ( خاتمه يافته )

 

 انتشارات

1 – مقاله: با عنوان " استفاده از بانك اطلاعاتي رايانه در كاوش هاي با ستان شناسي- مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران – شماره 168 – دوره 52 – 1381.

2- مقاله: با عنوان تحليل ساختاري نقوش سفال نوسنگي شمال غرب ايران - مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. شماره 2- 173 – دوره 56 – 384

3 -  "گاهنگاري تپه زاغه" حسن فاضلي نشلي، احمد علي ياري – كتاب باستان شناسي دشت قزوين از هزاره ششم تا هزاره اول قبل از ميلاد گزارش كاوش هاي باستان شناسي محوطه هاي باستاني زاغه  قبرستان  اسماعيل آباد و بررسي هاي باستان شناسي دشت قزوين – 1385 انتشارات دانشگاه تهران

4 - مقاله: با عنوان " تحليل ساختاري نقوش سفال تپه سيلک و چشمه علي - مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. تحت انتشار

5 – مقاله : با عنوان "تحليل ساختار والگوهاي طراحي نقوش حيواني سفالهاي چشمه علي و سيلک III در شمال مرکزي ايران" مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ويژه نامه باستان شناسي. مجله شماره (2-180) 

6- گزارش لايه نگاری و تعيين حريم در محوطه باستانی شغالی پيشوا

7 - Haftavan IV (Iron II) settlement cemetery: N W Iran, Azerbaijan- H. Tala'i, A.Aliyari ," Iranica" Antiqua.,vol.XLIV,2009

8- بررسی فن آوری سفالگری هزاره پنجم ق.م با استفاده از روشهای آزمایشگاهی XRD  XRF در شمال مرکزی ایران

 

9- حصاری مرتضی ، علی یاری احمد، ایروانی قدیم فرشید"کنکاشی بر نقش و موقعیت ایالت های آغاز ایلامی و ایلامی بر تجارت آبی خلیج فارس" مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی خلیج فارس 1391،265-247

 

10- حصاری مرتضی، علی یاری احمد، " معرفی قبور کلان سنگی و تپه ای (کورگان) استان اردبیل" - مجله مطالعات باستان شناسی  دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. تحت انتشار

 

11- F. Sohrabi Qomi, M. Hessari (1) , A. Aliyari(2), GLYPTIC ART AND SEAL FUNCTION IN PROTO- ELAMITE PERIOD AT TEPE SOFALIN Case Study: The Found of Second Campaign ,ABSTRCT VOLUME 4th International Congress of the Society of South Asian Archaeology, 2012 P94

 

تدريس

كاوش در محل و موزه داري بصورت مشترك – دانشگاه تهران