طرح های بنیادی خاتمه یافته در موسسه باستان شناسی

بررسی فرم و سازمان فضایی شهرهای طبرستان در انتقال از ساسانیان به دوران اسلامی
مجری طرح : دکتر حسن کریمیان
تاریخ ابلاغ طرح : 1392 ، خاتمه یافته .

بررسی مقایسه ای و تحلیلی DNA باستانی گونه های بز و گوسفند دشت کاشان و دشت قزوین و بخش شرقی مازندران در دوره نوسنگی
مجری طرح : دکتر حسن فاضلی نشلی
تاریخ ابلاغ طرح : 1391 ، خاتمه یافته .

نقش منبر در فرهنگ ، مدیریت و هنر اسلامی
مجری طرح : دکتر فیروز مهجور
تاریخ ابلاغ طرح : 1391 ، خاتمه یافته .

بررسي استقراري دوران اسلامي دشت سيستان
مجری طرح :  دکتر حسن کریمیان
تاریخ ابلاغ طرح : 1390 ، خاتمه یافته .

بررسي پيشينه كتاب و كتابخانه ها در ايران و بين النهرين و مصر
مجری طرح : دکتر رحیم ولایتی
تاریخ ابلاغ طرح : 1390 ، خاتمه یافته .

مطالعه پيشينه باستان شناسي كشورهاي آسياي ميانه
مجری طرح : دکتر رحیم ولایتی
تاریخ ابلاغ طرح : 1390 ، خاتمه یافته .

بررسي و مطالعه بخشي از مباحث باستان شناسي با استفاده از آيات قرآن
مجری طرح : دکتر رحیم ولایتی
تاریخ ابلاغ طرح : 1390 ، خاتمه یافته .

حضور ساسانيان در كرانه هاي خليج فارس بر اساس مطالعات باستان شناسي
مجری طرح : دکتر بهمن فیروزمندی
تاریخ ابلاغ طرح : 1390 ، خاتمه یافته .

بررسي ارتباط فرهنگي تاريخي و هنري ايران و هند در دوره هخامنشيان
مجری طرح : دکتر رحیم ولایتی
تاریخ ابلاغ طرح : 1390 ، خاتمه یافته .

بنادر شاخص دوران اسلامي خليج فارس در شرق استان بوشهر
مجری طرح : دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار
تاریخ ابلاغ طرح : 1390 ، خاتمه یافته .

مطالعه و بررسي نقوش سفالينه هاي سيلك III با تاكيد بر رويكردهاي باستان شناسي ادراكي
مجری طرح : دکتر سیما یداللهی
تاریخ ابلاغ طرح : 1390 ، خاتمه یافته .

بررسي باستان شناسي محوطه شوره پز خانه (خانلق در دشت تهران)
مجری طرح : دکتر فیروز مهجور
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته .

ادب ممتاز نویسی و سیر تحول آن در اسناد و کتیبه های دوره اسلامی ایران
مجری طرح : عمادالدین شیخ الحکمایی
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته .

مطالعه فني و آزمايشگاهي سفال هاي عصر مفرغ و آهن دشت قزوين شمال مركزي ايران
مجری طرح : دکتر حسن طلائی مغانجوقی
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته .

مطالعه مصنوعات سنگي تپه زاغه
مجری طرح : دکتر حکمت الله ملاصالحی،
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته .

راه ابريشم در دوره هاي تاريخي ايران
مجری طرح : دکتر بهمن فیروزمندی
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته.

تحليل فضايي پراكندگي مكان هاي فعاليت هاي ويژه در محوطه پيش از تاريخي تپه زاغه قزوين
مجری طرح :  دکتر کمال الدین نیکنامی
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته .

طراحي يك مدل تصادفي براي مشابه سازي و پيش بيني روند تافانوميك پهندشت هاي باستان شناختي
مجری طرح :  دکتر کمال الدین نیکنامی
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته .

بررسي و مطالعه تاثير هنر معماري ملل تابعه امپراطوري در هنر معماري هخامنشيان
مجری طرح : دکتر رحیم ولایتی
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته .

بررسي شهر كرج ابودلف بر اساس شواهد تاريخي و باستان شناسي
مجری طرح : دکتر فیروز مهجور
تاریخ ابلاغ طرح : 1389 ، خاتمه یافته .

بررسي باستان شناختي آجرهاي لعابدار بوكان
مجری  طرح : دکتر حکمت اله ملاصالحی
تاریخ ابلاغ طرح : 1388 ، خاتمه یافته .

ساتراپي ها و شاخص هاي فرهنگي هخامنشيان در آسياي صغير
مجری طرح : دکتر بهمن فیروزمندی
، تاریخ ابلاغ طرح : 1388 ، خاتمه یافته .

تعيين ساختار و عملكرد فضاهاي شهر ري در انتقال از دوره ساساني به دوران اسلامي
مجری طرح :  دکتر حسن کریمیان
تاریخ ابلاغ طرح : 1387 ، خاتمه یافته .

تاثیر اندیشه های کهن در آرایش و کالبد نسخه های خطی
عمادالدین شیخ الحکمایی
تاریخ ابلاغ طرح : 1387 ، خاتمه یافته .

دشت تهران از هزاره ششم قبل از ميلاد تا عصر حاضر
مجری طرح : دکتر حسن فاضلی نشلی
تاریخ ابلاغ طرح : 1387 ، خاتمه یافته .

منشا یابی ابسیدین های شمال غرب ایران
مجری طرح : دکتر کمال الدین نیکنامی
تاریخ ابلاغ طرح : 1387 ، خاتمه یافته .

بررسي فن آوري سفالگري هزاره پنجم ق.م. با استفاده ازروش هاي آزمايشگاهي XRD و XRF در شمال مركزي ايران 
مجری طرح : دکتر حسن طلائی مغانجوقی
تاریخ ابلاغ طرح : 1386 ، خاتمه یافته .

تعيين حريم محوطه پيش از تاريخي زاغه در دشت قزوين
مجری طرح : دکتر حکمت الله ملاصالحی
تاریخ ابلاغ طرح : 1384 ، خاتمه یافته .

بررسي الگوهاي استقراري ادوار تاريخي واسلامي دشت ورامين
مجری طرح :  دکتر حسن کریمیان
تاریخ ابلاغ طرح : 1384 ، خاتمه یافته .

تحليل ساختار نقوش سفالهاي چشمه علي وسيلكIII
مجری طرح : دکتر حسن طلائی مغانجوقی
تاریخ ابلاغ طرح : 1383 ، خاتمه یافته .

مدل سازي سنجش ميزان آسيب پذيري بافتهاي طبيعي آثارفرهنگي متاثر از جمع آوري بي رويه آثار در بررسيهاي ميداني
مجری طرح : دکتر کمال الدین نیکنامی
تاریخ ابلاغ طرح : 1383 ، خاتمه یافته .

ساماندهی اشیاء باستانی موزه موسسه باستان شناسی
مجری طرح : دکتر احمد علی‌یاری
تاریخ ابلاغ طرح : 1383، خاتمه یافته .

طبقه بندی و مرمت اموال فرهنگی و اشیاء موزه مقدم
مجری طرح : دکتر احمد علی‌یاری
تاریخ ابلاغ طرح : 1383 ، خاتمه یافته .

نحوست تربیع و تجلی آن در اسناد دوره اسلامی ایران ، مجری طرح : عمادالدین شیخ الحکمایی ، تاریخ ابلاغ طرح : 1383، خاتمه یافته .تصحيح نسخه خطي كتاب شروط فارسي ,تاليف قاضي شمس الدين محمد در‌یستي مرشدي (نسخه سده نهم هجري)
مجری طرح : دکتر هایده لاله
تاریخ ابلاغ طرح : 1383 ، خاتمه یافته .