توانمندی های موسسه

 اين موسسه با داشتن كتابخانه تخصص، بانك سفال، بخش اسناد، کارگاه مرمت وموزه پژوهش در موارد زير آماده ارائه توانمندی های خود بري رفع نيازهای مراكز اجرايی است .

 1-  کاوش و بررسی های باستان شناسی در سراسر ايران بصورت مشترک يا مستقل:              

      بررسی های سيستماتيك و علمی     

      كاوش های گسترده، مستمرو هدفمند محوطه های باستانی     

      گمانه زنی و تعيين حريم محوطه های باستانی

  2 – مطالعه فضا های شهری    

     شهرهای مشهور باستانی  ثبت شده در آثار ملی و جهانی  همانند سلطانيه    

     مستند سازی و تعيين اولويت حفاظتی برای بناهای موجود در بافت قديم شهرهايی مانند تهران، يزد اصفهان، کاشان و ….  

 3- مشاوره و مشاركت به منظور ساماندهی، حفاظت و مرمت آثار و اشيای فرهنگی، باستانی موزه ها

 4- تدوين راهنما و کاتالوگ علمی برای معرفی و شناساندن بناها و آثار و همچنين اشيای موجود در موزه های كشور

 5- برگزاری دوره های آموزش پيشرفته برای آشنایی کارشناسان محترم ميراث فرهنگی در جهت روزآمد کردن اطلاعات تخصصی با استفاده از امکانات و توانمندی های موسسه باستان شناسی

 6 –  طراحی و ايجاد و راه اندازی بانك های اطلاعاتی تخصصی باستان شناسی  مانند بانك سفال ، بانک اسناد و …..

 7- مطالعه اسناد كتيبه ای، مكتوب و نيز آناليز و شناسايی سکه های موجود در مراکز ميراث فرهنگی