موقوفات دکتر محمود افشار

متولیان مقامی:

رئیس مجلس – رئیس دیوان عالی کشور – وزیر فرهنگ  ( وزیر آموزش و پرورش ) – وزیر بهداری ( وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ) – رئیس دانشگاه تهران، یا معاونان اول هر یک از این پنج مقام  ( طبق ماده 2 وقفنامه )

متولیان منصوص و منسوب:

دکتر سید مصطفی محقق داماد ( رئیس شورا )- دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی ( جانشین دکتر محمد اسلامی – بازرس ) – سید محمود دعایی – دکتر علی محمد میر ( جانشین :  دکتر احمد میر ) –  دکتر ساسان افشار –  آرش افشار  ( بازرس )

 موسسه فرهنگی و هنری دکتر محمود افشار

دکتر سید مصطفی محقق داماد ( رئیس هیات مدیره ) – دکتر محمد افشین وفایی ( مدیر عامل ) – آرش افشار ( بازرس )

درگذشتگان

دکتر مهدی آذر – حبیب الله آموزگار – دکتر جمشید آموزگار – کریم اصفهانیان – ایرج افشار ، سرپرست عالی و بازرس ( منصوب واقف ، از 1363 تا 1389 ) دکتر مهربانو افشار – مهندس نادر افشار – بهروز افشار یزدی – دکتر سید جعفر شهیدی ، رئیس هیات مدیره ( از 1363 تا 1383 ) – دکتر جواد شیخ الاسلامی – اللهیار صالح – دکتر منوچهر مرتضوی – دکتر اصغر مهدوی – دکتر یحیی مهدوی – دکتر محمد علی هدایتی

هیات گزینش کتاب و جایزه

دکتر سید مصطفی محقق داماد – دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی – دکتر ژاله آموزگار – دکتر جلال خالقی مطلق – دکتر حسن انوری – دکتر فتح الله مجتبایی – دکتر محمود امید سالار – کاوه بیات – دکتر محمد افشین وفایی ( مدیر انتشارات )

درگذشتگان

ایرج افشار – دکتر دکتر سید جعفر شهیدی – دکتر جواد شیخ الاسلامی – دکتر اصغر مهدوی – دکتر یحیی مهدوی

                                                                     يادداشت واقف

اول: طبق ماده 23 وقفنامه اول مورخ يازدهم 1337ش (… درآمد بايد صرف ترجمه و تأليف و چاپ كتب و رسالات كه بايد با خدف اين موقوفات موافق باشد و همچنين كمك به مجله آينده در صورت احتياج و احتمالا دادن جوائز به نويسندگان بشرح دستور اين وقفنامه گردد)

دوم: هدف اساسي اين بنياد ملي طبق ماده 25 وقفنامه (… تعميم زبان فارسي و تحكيم وحدت ملي در ايران مي باشد. بنابراين كتبي كه با بودجه اين موقوفات منتشر مي شود بايد مربوط به لغت و ادبيات فارسي و جغرافياي تاريخي و تاريخ ايران باشد. كتب كلاسيكي مدارس عمومي نبايد با درآمد اين موقوفات چاپ شود.)

سوم: طبق ماده 26 ( مقداري از كتب و رسالات چاپ شده با بودجه اين موقوفات بايد بطور هديه و بنام اين موقوفات به مؤسسات فرهنگي، كتابخانه ها و قرائتخانه هاي عمومي ايران و خارج و بعضي از دانشمندان ايران و مستشرقين خارجي فرستاده شود)

چهارم: چون نظر بازرگاني در انتشارات اين موقوفات نيست و تا حدي تحمل زيان هم جايز است طبق ماده 27 وقفنامه در هيچ كتاب و رساله نبايد كمتر از قيمت تمام شده و همچنين مبلغي زايد از بهاي تمام شده با افزايش صدي دو تا بيست و پنج قيمت گذاري شود…) اين افزايش 25 درصد بواسطه حداقل حق الزحمه فروشندگان و هزينه ايست كه براي پست و غيره تحميل مي شود. از كتابفروشان تقاضا داريم كه در اين امر خير ملي كه ابدا جنبه تجارتي ندارد با ما ياري و تشريك مساعي بنمايند.

پنجم: بر اساس موافقت نامه دوم ( مورخ 12/4/1352 ) كه ميان واقف و دانشگاه تهران به امضا رسيده، قسمتهاي مهمي از رقبات مانند جايگاه سازمان لغت نامه دهخدا و محل مؤسسه باستان شناسي به‏ طور رايگان به دانشگاه تهران واگذار شده و رقبات ديگري هم با درآمد آنها طبق ماده دوم (براي اجراي مفاد وقفنامه كه از جمله عبارت از دادن جوائز ادبي و نشر كتب تاريخي و لغوي راجع به ايران ( به استثناي كتب درسي، ميباشد در اختيار دانشگاه تهران قرار مي گيرد كه وصول نموده و به‏نام اين موقوفات اعطا و نشر گردد.)

ششم: چون طبق ماده 3 موافقت نامه نامبرده مقرر شده است كه از طرف رياست دانشگاه يكنفر از متوليان اين موقوفات كه از طرف واقف بعضويت كميته انتشارات بنياد معين شده باشد براي سرپرستي اداره امور جوائز و نشر كتاب انتخاب شود، ( رياست دانشگاه آقاي ايرج افشار را كه از متوليان شوراي توليت است و از طرف واقف نيز بعضويت كميته نامبرده معين شده بسمت سرپرست انتخاب و برقرا نمودند)
هفتم: چون نگارنده اين سطور به ‏واسطه كبر سن (86 سال شمسي) از اين پس نخواهم توانست به سرپرستي اين كارها بپردازم، از اين پس تمام اختيارات خود را در انتخاب تأليف و ترجمه و خريد كتب و غيره به فرزند ارشد خود ايرج افشار واگذار كردم. درين چند سال اخير هم كه ده جلد از تأليفات خودم از طرف موقوفات بطبع رسيده با كوشش و سرپرستي وي بوده است. كساني كه مايل به همكاري در تأليف ياترجمه و نشر كتاب هستند مي توانند به او مراجعه كنند. تنها شرط كار موافق بودن تأليف و ترجمه با هدفهاي اين بنياد يعني ترقي ملت و كشور و تعميم زبان فارسي و تكميل وحدت ملي در ايران كه وطن مشترك و زبان فارسي و ملي همه ايرانيان است، مي باشد.
هشتم: اين يادداشت كلي براي چاپ در آغاز هر يك از نشريات اين بنياد نوشته شده است.
دكتر محمود افشار يزدي     آذرماه 1358ش