طرح های کاربردی خاتمه یافته و جاری در موسسه باستان شناسی

طرح های کاربردی ، با هدف حل مشکل یا جواب به نیاز های جامعه انجام میگیرد که نتایج آن بسیار مهم میباشد و در این نوع طرح کارفرما و مجری ، طبق نیازسنجی جامعه و نیز نتایج پیش بینی شده طرح ، اقدام به انعقاد قراداد مینمایند.

طرح های کاربردی با عناوین ذیل در موسسه باستان شناسی انجام شده اند:

 

  • طرح کاربردی بین المللی ، نقش برجسته های آشوری در موزه بریتانیا و سقوط ایلام 

مجری طرح : دکتر شاهرخ رزمجو

سفارش دهنده  طرح : موزه بریتانیا ( طرح بین المللی )

 

  • طرح تحقيقاتي  تهیه نقشه جامع دیجیتال و پايگاه اطلاعاتي  تپه ها  و محوطه های باستانی استان تهران

مجری طرح : دکتر احمد علی یاری

سفارش دهنده : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 

  • طرح تحقيقاتي  تهیه نقشه جامع دیجیتال و پايگاه اطلاعاتي  تپه ها  و محوطه های باستانی استان قزوین

مجری طرح : دکتر احمد علی یاری

سفارش دهنده : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 

  • بررسی و مطالعه سیر تحولات اقتصادی – اجتماعی ساکنان دشت قزوین از هزاره اول قبل از میلاد 

مجری : دکتر حسن فاضلی نشلی

سفارش دهنده : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 

  • بررسی های -باستان شناسی دشت تهران

مجری : دکتر حسن فاضلی نشلی

سفارش دهنده : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 

  • بررسی باستان شناختی استان خراسان رضوی

مجری : دکتر هایده لاله

سفارش دهنده : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 

  • بررسی باستان شناختی کرمان : قبه سبز و نقش اقدامات عمرانی قراختانیان در توسعه و تحول شهر

مجری : دکتر هایده لاله

سفارش دهنده : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 

  • عنوان طرح : مرحله دوم برسی روشمند حوزه شهرستان بستان آباد

مجری : دکتر رحیم ولایتی

سفارش دهنده : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری