رئیس موسسه باستان شناسی :  دکتر مصطفی ده پهلوان

رئیس موسّسه

رئیس، بالاترین مقام اجرایی مؤسّسه است که از میان اعضای هیئت علمی گروه باستان‌شناسی با پیشنهاد شورای این گروه و معرفی ریاست دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی و تأئید معاونت پژوهشی با حکم ریاست دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می‌شود.

تبصره: تجدید انتصاب رئیس مؤسّسه پس از انقضای مدت مسئولیت، برای یک دورة متوالی دیگر بلامانع است.

 

وظایف رئیس

  1. برنامه‌ریزی و راهبری علمی به منظور ارتقای جایگاه ملّی و بین‌المللی مؤسّسه در چارچوب سیاست‌های پژوهشی و توسعه‌ای دانشگاه.
  2. اجرای آیین نامه‌ها و مقررات پژوهشی مصوّب دانشگاه و مصوّبات شورای مؤسّسه.
  3. هدایت امور و نظارت بر حسن اجرای فعّالیّت‌های مؤسّسه در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات

مربوط.

  1. فراهم‌ساختن زمینة مناسب برای همکاری و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از

کشور در چارچوب مقرّرات.

  1. پیشنهاد و معرّفی معاون مؤسّسه به منظور صدور حکم به معاون پژوهشی دانشگاه.
  2. صدور احکام دبیران گروه‌های پژوهشی موسّسه.
  3. امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب اختیارات تفویضی از سوی رئیس دانشگاه.
  4. پیشنهاد بودجة سالیانه و ارائه به دانشگاه.
  5. ارائة گزارش فعّالیّت‌های سالیانه به شورای عالی موسّسه