معاون مؤسّسه

مؤسّسه دارای یک معاون است که با پیشنهاد رئیس مؤسّسه با تأیید و حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت سه سال منصوب می‌شود و امور واگذار شده را زیر نظر رئیس موسّسه انجام خواهد داد.

 

معاون موسسه باستان شناسی : دکتر احمد علی‌یاری

تلفن: 2709205 – 6113669

پست الكترونيكي: aliyaria@ut.ac.ir

تحصيلات

كارشناسي: تاريخ، دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد:  باستان شناسي، دانشگاه تهران

دکتری باستان شناسی:  پیش از تاریخ، دانشگاه هنر اصفهان

 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:” ايجاد بانك اطلاعاتي رايانه‌اي در كاوش هاي باستان‌شناسي” استاد راهنما دكتر حسن طلايي اساتيد مشاور دكتر زين العابدين نوابي شيرازي و دكتر مسعود آذرنوش. با کسب نمره 20

برنده لوح تقدير در پنجمين دوره انتخاب پايان نامه دانشجويي.

عنوان رساله دکتری:”نقوش، فناوری و کاربرد سفال‌های تپه اسماعیل‌آباد در هزاره پنجم پیش از میلاد”استادان راهنما دکتر حسن طلایی استاد گروه آموزشی  باستان‌شناسی دانشگاه تهران- دکتر حسن سرشتی استاد گروه آموزشی شیمی تجزیه دانشگاه تهران  استاد مشاور دکتر منوچهر مرادی دانشیار گروه هوش ماشین و رباتیک دانشگاه تهران. با کسب نمره 20 درجه عالی

 

كاوش‌هاي باستان شناسي

1- عضو هيات آموزشي و پژوهشي كاوش و بررسي تپه زاغه دشت قزوين دانشگاه تهران.سه فصل   ( 1373 و 1374 و 1380).

2- عضوهيات آموزشي وپژوهشي كاوش و بررسي تپه سگزآباد دشت قزوين دانشگاه تهران (1376).

3- عضو هيات آموزشي و پژوهشي كاوش و بررسي تپه قبرستان دشت قزوين دانشگاه تهران – (1381).

4- عضو هيات ايراني و انگليسی   بررسي دشت تهران و ورامين 1382 .

5- عضو هيات باستان شناسی (ايرانی، آلمانی و تاجيکی) کاوش در تپه سنجر شاه پنجکنت  کشور تاجيکستان 1382.

 

طرح هاي  پژوهشي

1- همکار اصلي و مسئول امور رايانه طرح پژوهشي ملي بانك سفال ايران ، مجري دكتر حسن طلايي، محل اجراء موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران. (خاتمه یافته)

2- همکاراصلي طرح پژوهشي ساخت معبد منقوش تپه زاغه  دشت قزوين، مجري دكتر حسن طلايي، محل اجراء موسسه باستان‌شناسي دانشگاه تهران. (خاتمه یافته)

3 – مجري طرح پژوهشي  ” مطالعه و طبقه بندي نقوش سفال دوره نوسنگي در محدوده فرهنگي شمال غربي و فلات مركزي ايران و تهيه نرم افزار كاربردي اطلاعات تصويري” محل اجراء موسسه باستان‌شناسي دانشگاه تهران. (خاتمه یافته)

4 – همکار اصلی طرح “مطالعه بافت استقرار و تغييرات اجتماعي اقتصادي ساكنان دشت تهران در هزاره پنجم و چهارم ق.م”  مجری دکتر حسن فاضلی محل اجراء موسسه باستان‌شناسي دانشگاه تهران  (خاتمه یافته)

5 – همکار اصلی طرح ” تحلیل ساختار و نقوش سفال های چشمه‌علی و سیلک ІІІ” مجري دكتر حسن طلايي، محل اجراء موسسه باستان‌شناسي دانشگاه تهران. (خاتمه یافته)

6 – مجري طرح شناسايي، تفكيك و مرمت اموال فرهنگي و اشيائ باستاني موزه مرحوم مقدم  دانشگاه تهران براي افتتاح فاز اول.(خاتمه یافته)

7- مجري طرح ساماندهي، طبقه بندي و مرمت  اشياي باستاني موسسه باستان‌شناسي  دانشگاه تهران جهت ايجاد موزه پژوهشي. (خاتمه یافته)

8 – همكار اصلي طرح ” بررسي الگو‌هاي استقراري ادوار تاريخي و اسلامي دشت ورامين”  مجري دكتر حسن كريميان، محل اجراء موسسه باستان‌شناسي دانشگاه تهران. (خاتمه یافته)

9-  همکار اصلی  طرح بررسی فن آوری سفالگری هزاره پنجم ق.م با استفاده از روشهای آزمایشگاهی XRD  XRF در شمال مرکزی ايران مجري دكتر حسن طلايي، محل اجراء موسسه باستان شناسي. (خاتمه يافته)

10-  دستیار اصلی طرح پژوهشی” هشت هزار سال سفال ایران” مجری دکتر حسن طلایی. (خاتمه يافته)

 

طرح های کاربردی:

1- مجري طرح تحقيقاتي  کاربردی  تهیه نقشه جامع دیجیتال و پايگاه اطلاعاتي  تپه ها و محوطه های باستانی استان تهران،1385 (خاتمه يافته )

2- مجري طرح تحقيقاتي کاربردی تهیه نقشه جامع دیجیتال و پايگاه اطلاعاتي  تپه‌ها و محوطه‌های باستانی استان قزوين.1386( خاتمه يافته)

 

تدريس

الف : سابقه

1 – كاوش در محل  بصورت مشترک، تپه زاغه دشت قزوين ،  دانشگاه تهران.

2- كاوش در محل  بصورت مشترک، تپه سگزآباد دشت قزوين، دانشگاه تهران.

3- كاوش در محل  بصورت مشترک، تپه قبرستان دشت قزوين،  دانشگاه تهران.

4 –  موزه داري بصورت مشترك،  کارشناسی،  دو نیمسال،  دانشگاه تهران.

5 – باستان‌شناسی و هنر عیلام دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا ورامین.

6- آشنایی با هنر در تاریخ 3 ، کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان

ب: در حال حاضر

7 – شناخت تکنیک و هنر سفالگری پیش از تاریخ ایران، کارشناسی ارشد،  دانشگاه هنر اصفهان

8 – تاریخچه علم باستان شناسی و مبانی آن، کارشناسی ارشد ، دانشگاه هنر اصفهان

9 –  باستان شناسی پیش از تاریخ ایران در هزاره اول ق . م، کارشناسی ارشد،  دانشگاه هنر اصفهان

10 –  تاثیر و تاثر تمدن های باستانی ایران به کشور همجوار، کارشناسی ارشد،  دانشگاه هنر اصفهان

11 –  باستانشناسی  دوره تاریخی ماد، کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان

12 باستان‌شناسی دوران تاریخی بین النهرین هزاره دوم و اول،  کارشناسی، ارشد دانشگاه هنر اصفهان

13 باستان شناسی دوران پیش از تاریخ مصر، کارشناسی ارشد ، دانشگاه هنر اصفهان

14 باستان شناسی تحلیلی(باستان سنجی)، کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، مشترک

 

انتشارات علمی پژوهشی

1 – علی‌یاری احمد،” استفاده از بانك اطلاعاتي رايانه در كاوش هاي با ستان شناسي”، مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شماره 168 ، دوره 52 ، 1381،صص 260-241.

2- علي‌ياري احمد،  طلايي حسن ،”تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران “، مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،  شماره 2- 173، دوره 56 – 1384 صص 77- 61.

3 –  فاضلی نشلی حسن، علی‌یاری احمد، “گاهنگاری تپه زاغه”، باستان شناسی دشت قزوين از هزاره ششم تا هزاره اول قبل از ميلاد گزارش كاوش هاي باستان شناسي محوطه هاي باستاني زاغه  قبرستان  اسماعيل آباد و بررسي هاي باستان شناسي دشت قزوين،  1385، صص 77-29، انتشارات دانشگاه تهران.

4 – طلايي حسن، علي‌ياري احمد، “تحلیل ساختار والگوهای طراحی نقوش حیوانی سفالهای چشمه علی و سیلک III در شمال مرکزی ایران”، مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ویژه نامه باستان شناسی، شماره 2-180، دوره 57 – 1385صص 46-27.

5-   طلايي حسن، علي‌ياري احمد، ذوقی یاسمن، “بررسی فن آوری سفالگری هزاره پنجم ق.م با استفاده از روشهای آزمايشگاهی XRD  XRF در شمال مرکزی ايران ”  مطالعات باستان شناسی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران . شماره نخست- سال 1388، صص 84-65 .

6 –  حصاری مرتضی، علی‌یاری احمد، ” معرفی قبور کلان سنگی و تپه ای (کورگان) استان اردبیل” – مجله مطالعات باستان شناسی  دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. شماره 5 -سال 1391، صص 130-113.

7- علی‌یاری احمد، طلایی حسن، ” تحلیل سفال های کاوش تپه اسماعیل آباد بر اساس لایه نگاری (نقش-فرم)” مطالعات باستان شناسی، سال 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397.

8- طلایی حسن، سرشتی حسن، علی‌یاری احمد، ” ساختار نظری و عملی مطالعات میان دانشی در باستان شناسی ( مطالعه موردی سفال- کروماتوگرافی)” پژوهش های باستان شناسی ایران. تحت انتشار.

9-   Tala’i.H,Aliyari.A, “Haftavan IV (Iron II) Settlement Cemetery: N W Iran, Azerbaijan”, Iranica Antiqua ,Vol.XLIV, 2009, PP 89-112.

 

مقالات همایش‌ها

1 – حصاری مرتضی، علی‌یاری احمد، اکبری حسن،”گزارش لایه نگاری و تعیین حریم محوطه باستانی شغالی پیشوا”،  گزارش‌های باستان شناسی(7) مجموعه مقالات نهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران ، جلد یک، 1386 ، صص 164-131 ،انتشارات  سازمان میراث فرهنگی – گردشگری و صنایع دستی.

2 –  حصاری مرتضی ، علی‌یاری احمد، ایروانی قدیم فرشید”کنکاشی بر نقش و موقعیت ایالت های آغاز ایلامی و ایلامی بر تجارت آبی خلیج فارس” مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی خلیج فارس1391 ،265-247

3 – علی‌یاری احمد، طلایی حسن، “فرآیند گذار از عصر مفرغ به عصر آهن بر اساس مطالعات آزمایشگاهی سفال های تپه سگزآباد دشت قزوین” همایش ملی کاربرد تحلیل های علمی در باستان سنجی و مرمت میراث فرهنگی. 1392

4 – مشکور مرجان،…، علی‌یاری احمد، “مطالعات باستان جانورشناختی آزمایشگاه باستان سنجی دانشگاه تهران و بخش استخوان شناسی موزه ملی ایران” گزارش های پانزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران. 95-1394

5 –   F. Sohrabi Qomi, M. Hessari (1) , A. Aliyari(2), GLYPTIC ART AND SEAL FUNCTION IN PROTO- ELAMITE PERIOD AT TEPE SOFALIN Case Study: The Found of Second Campaign ,ABSTRCT VOLUME 4th International Congress of the Society of South Asian Archaeology, 2012 P94

 

راهنمایی و مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد:

1 – مشاور،  بررسی و معرفی تالارهای ستون دار هزاره اول و دوم قبل از میلاد در ایران-آناتولی و قفقاز، 1393

2 – مشاور، شناخت الگوی پراكنش  استقرارهای عصر مس سنگي مركز فلات:  مطالعه موردي شمال دشت پيشوا- ورامین، 1393

3 – راهنما،  تاثیر وتاثر هنر بین‌النهرین برشمال غرب ایران در نیمه دوم هزاره دوم ونیمه اول هزاره اول ق.م، 1394

4 – راهنما،  سیر تحولات معماری سیلک 1 و 2 در شمال مرکزی ایران، دانشگاه هنر اصفهان، 1395

5 – مشاور، گونه‌شناسی ومطالعه پراکنش مکانی و زمانی قبور کلان سنگی استان كرمانشاه ( مطالعه موردی : شهرستان های گیلان غرب،سرپل ذهاب) ، 1395

6 – مشاور،  مطالعه و معرفی آثار ساخته شده از  آبزيان در عصر آهن شمال غرب  ايران  بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی،  1395

7 – مشاور ، گونه شناسی سفال‌های کورگان‌های عصر آهن جعفرآباد و طوعلی سفلی (فصل دوم کاوش) ، 1395

8- مشاور، بررسی ویژگی‌های یافته‌های باستان‌شناسی دوره فرهنگی فراپارینه سنگی لوانت: شناخت فرهنگ ناتوفیان1395

9- مشاور، تعیین الگوی پرکنش استقرارهای نوسنگی دشت گچینه،1395

10- مشاور،  آسیب‌شناسی و امکان سنجی مطالعات باستان‌شناسی پیش از تاریخ حوزه‌ی زاینده رود، 1395

11- مشاور،  تحلیلی بر تاثیر چشم‌انداز‌های فرهنگیري، مطالعه موردی: دشت‌های دهلران و شوشان در دوره‌های روستانشینی میانه و جدید،1395

12 – مشاور،  بررسی باستان شناختی تپه نرگسی شهرستان لالی، خوزستان، 1396

13- مشاور،  بررسی و معرفی سنجاق های فلزی عصر آهن شمال غرب ایران،1395

14- مشاور،   تاثیر اقلیم و ژئومورفولوژی در معماری عصرآهن ایران در بازه زمانی 1500-550 ق.م،1396

15- مشاور،  مطالعه تطبیقی برهمکنش های فرهنگي جنوب غرب ايران و جنوب بين النهرين در دوره ي مس سنگي،1397

 

داوری  پایان نامه کارشناسی ارشد:

1 – “مطالعه و گونه شناسی  تندیس های سنگی شمال غرب ایران و الگوی پراکنش انها با استفاده از فناوری GIS” 1392

2 – “گونه شناسی و مطالعه پراکنش مکانی و زمانی قبور کلان سنگی استان كرمانشاه ( مطالعه موردی : شهرستان های گیلان غرب،سرپل ذهاب)” 1393

3 – ” نقش تجارت در توسعه  استقرارگاه های  عصر مفرغ در شما شرق ایران ” 1393

4- ” مطالعه شیوه های تدفین در قبرستان و گورهای دوره ایلام میانه” 1393

5 – “بازشناسی آیین و باورهای دوره ایلام میانی بر اساس مدارک باستان شناسی” 1394

6 – “مطالعه باستان شناسی مجموعه سفالی میلاجرد شهرستان نطنز استان اصفهان” 1394

7 – “بررسی سنت تدفین دوره ایلام قدیم “1394

8 – “بررسی و معرفی چهار طاقی رهنی، استان فارس” 1395

9 – ” بررسی و مطالعه مهرهای ایلام میانه و جدید در استان فارس”1395

 

داوری ها :

1 – داور اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق.

2 – داور  مقالات همایش هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان 1393.

3 – داور  انتخاب کتاب های برگزیده گروه تاریخ جایزه ادبی جلال آل احمد – 1390

 

برگزاری کارگاه:

1 – کارگاه آموزشی” بانک اطلاعاتی و اتوماسیون در باستان‌شناسی” دانشگاه هنر اصفهان سال 1391.

2 – کارگاه آموزشی “مدیریت منابع فرهنگی” هفته پژوهش دانشگاه هنر اصفهان سال 1391.

3 – کارگاه آموزشی” بانک اطلاعاتی و اتوماسیون در باستان‌شناسی” دانشگاه هنر اصفهان سال 1392.

4 – کارگاه آموزشی” طبقه بندی سفال  پیش از تاریخ “دانشگاه هنر اصفهان سال1394.

5 – کارگاه آموزشی “مدیریت منابع فرهنگی” دانشگاه هنر اصفهان سال 1394.

6 – کارگاه آموزشی آشنایی با نقشه دیجیتال باستان‌شناسی دانشگاه تهران 1393.

 

سخنراني ها

1 – نقشه جامع دیجیتال و پايگاه اطلاعاتي  تپه‌ها و محوطه‌های باستانی استان‌های تهران و قزوین، پژوهشکده باستان‌شناسی، سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی.1387

2 –  ” با ستان‌شناسی و مديريت منابع فرهنگي ” دانشكده  حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان- 1391

 

فعاليت هاي كارشناسي و پژوهشي

1- عضوهيات كارشناسي براي تفكيك، طبقه بندي و تعيين قدمت اشياي موزه توس خراسان مجري، اداره كل موزه ها و اموال فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1375.

2- عضو هيات كارشناسي براي تفكيك ، طبقه بندي و تعيين قدمت اشياي موزه ملي ايران ، مجري اداره كل موزه ها واموال فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1375.

3 –  راه اندازي گارگاه مرمت اشیائ باستانی موسسه باستان شناسی  سال  1384

4 – دبیر همایش چشم اندازفعالیت های باستان شناختی دانشگاه تهران در دشت قزوین .1380

5 – دبیر همایش پژوهش های باستان شناختی د انشگاه تهران در دشت قزوین (1381-1382).

7 – ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه باستان سنجی در موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 1389

 

دوره‌های آموزشی

1 – كارگاه آموزشی ، تحت عنوان” Recording Archaeological Data ”   1390  ، تركیه ، آنكارا

2- کارگاه آموزشی تحت عنوان “ICDL”.1391

 

عضویت  در شوراها و کارگروه‌ها

1 – عضو شورای  پژوهشی دانشگاه تهران از سال 1382 تا 1397

2 – عضو شورای پژوهشی موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران از سال 1381 تا کنون

3 – عضو علمی کارگروه تدوین دستورالعمل ها عمومی حفاظت از تپه ها و محوطه های باستانی – معاونت میراث فرهنگی – سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایران

4 – عضو کمیته علمی سیمای مطالعاتی و پژوهشی های باستان شناختی استان‌ها  همایش ملی “باستان شناسی ایران ، دستاوردها، فرصتها و آسیبها” برگزار کننده  دانشکده هنر دانشگاه بیرجند 1392.

5 – عضو کمیسیون تخصصی و کمیته داوری جشنواره پژوهش دانشگاه تهران1387 تا 1396. 10 دوره.

6- عضو  کمیته ارتقائ پژوهش در حوزه علوم انسانی دانشگاه تهران.

7-  عضو شورای علمی مجله مهر پارسه 1395

8 – عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی کاربرد روش‌های آماری در پژوهش های باستان‌شناسی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 1396

 

فعاليت هاي اجرايي:

1 – معاون پژوهشي موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران از سال 1382 تاکنون

2 – سرپرستي ايجاد تشكيلات راه اندازي مديريت موزه ها دانشگاه تهران  1382

3 – مدیر اجرایی بخش ” پژوهشگاه، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی ” سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی – پژوهشی دانشگاه تهران. 1391

4 – مدیر اجرایی بخش محتوایی مؤسسه باستان‌شناسی در سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه تهران          1391

5 – مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران و مسئول دبیرخانه نظارت و ارزیابی بر موسسات و مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی دانشگاه تهران 1391

 

افتخارات و تقدیرنامه‌ها

1 – تقدیرنامه  مسئول کمیته مدعوین کنکره سرداران شهید سپاه و سی و شش هزار شهید استان تهران، مشارکت در برگزاری کنکره – 1376

2 – تقدیرنامه معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته باستان شناسی، 1378

3 – تقدیرنامه معاون اداری و مالی دانشگاه و رییس جشنواره شهید رجایی، کارمند نمونه، 1385

4 – تقدیر نامه معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فعالیت میدانی در عرصه باستان شناسی و میراث فرهنگی، 1390

5 – تقدیرنامه مدیر امور پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، مشارکت در هفته پژوهش و ایراد سخنرانی  تحت عنوان ” با ستان شناسی و مديريت منابع فرهنگي” 1391

6 – تقدیرنامه  معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران، مشارکت در برگزاری سومین نمایشگاه دستاوردهای  علمی و پژوهشی دانشگاه تهران، 1391

7 – تقدیرنامه معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، نماینده پژوهش دانشکده مرمت و حفاظت، برگزاری کارگاه  بانک اطلاعاتی و اتوماسیون  در باستان‌شناسی، 1392

8-  تقدیرنامه رییس پردیس دانشکده های فنی  دانشگاه تهران، مشارکت در برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، 1393

9- تقدیرنامه رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، مشارکت در برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، 1393

10- تقدیر نامه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان، مشارکت در هفته پژوهش و داوری مقاله،1393

11- تقدیرنامه ریس مجمع ذخایر اسلامی و دبیر همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، مشارکت و داوری در اولین همایش،1394

12- دریافت لوح  غرفه شایسته تقدیر از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در نمایشگاه یافته‌ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، 1393

 

پیشنهادات

پیشنهاد امکان‌سنجی، شناخت و معرفی قابلیت‌های موسسات و مراکز تحقیقاتی دانشگاه تهران برای توزیع منابع مالی، سایر امکانات و بهره‌گیری از توانمندی‌های یکدیگر به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران.