مفاخر باستان‌شناسی دانشگاه تهران

مفاخر باستان‌شناسی دانشگاه تهران

زنده‌ یاد دکتر عزت‌الله نگهبان زنده‌ یاد دکتر عزت‌الله نگهبان باستان‌شناس
زنده‌ یاد دکتر عزت‌الله نگهبان باستان‌شناس جزئیات پروفایل
زنده یاد دکتر مسعود آذرنوش زنده یاد دکتر مسعود آذرنوش باستان‌شناس
زنده یاد دکتر مسعود آذرنوش باستان‌شناس جزئیات پروفایل
زنده یاد دکتر محمد یوسف کیانی زنده یاد دکتر محمد یوسف کیانی باستان‌شناس
زنده یاد دکتر محمد یوسف کیانی باستان‌شناس جزئیات پروفایل
زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند باستان‌شناس
زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند باستان‌شناس جزئیات پروفایل
زنده یاد دکتر عیسی بهنام زنده یاد دکتر عیسی بهنام
زنده یاد دکتر عیسی بهنام جزئیات پروفایل
زنده یاد دکتر عباس زمانی زنده یاد دکتر عباس زمانی باستان‌شناس
زنده یاد دکتر عباس زمانی باستان‌شناس جزئیات پروفایل
زنده یاد دکتر ملکزاده بیانی زنده یاد دکتر ملکزاده بیانی باستان شناس و متخصص مهر و سکّه
زنده یاد دکتر ملکزاده بیانی باستان شناس و متخصص مهر و سکّه جزئیات پروفایل
زنده یاد دکتر محمدصالح صالحی زنده یاد دکتر محمدصالح صالحی باستان شناس
زنده یاد دکتر محمدصالح صالحی باستان شناس جزئیات پروفایل
دکتر فخری دانشپور پرور دکتر فخری دانشپور پرور باستان شناس
دکتر فخری دانشپور پرور باستان شناس جزئیات پروفایل
دکتر صادق ملک شهمیرزادی دکتر صادق ملک شهمیرزادی باستان شناس
دکتر صادق ملک شهمیرزادی باستان شناس جزئیات پروفایل
دکتر بهرام فره‌وشی دکتر بهرام فره‌وشی متخصص فرهنگ و زبان‌های باستانی
دکتر بهرام فره‌وشی متخصص فرهنگ و زبان‌های باستانی جزئیات پروفایل
دکتر رضا مستوفی‌فرد دکتر رضا مستوفی‌فرد باستان‌شناس
دکتر رضا مستوفی‌فرد باستان‌شناس جزئیات پروفایل
دکتر سیمین دانشور دکتر سیمین دانشور متخصص و مدرس تاریخ هنر و نویسنده
دکتر سیمین دانشور متخصص و مدرس تاریخ هنر و نویسنده جزئیات پروفایل
دکتر یوسف مجیدزاده دکتر یوسف مجیدزاده باستان‌شناس
دکتر یوسف مجیدزاده باستان‌شناس جزئیات پروفایل