شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی

آقای حکمت اله ملاصالحی
آقای حکمت اله ملاصالحی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سرکار خانم هایده لاله
سرکار خانم هایده لاله عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار
آقای محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای حسن فاضلی نشلی
آقای حسن فاضلی نشلی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای شاهرخ رزمجو
آقای شاهرخ رزمجو عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای غلامحسین کریمی دوستان
آقای غلامحسین کریمی دوستان رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
آقای مصطفی ده پهلوان
آقای مصطفی ده پهلوان عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای احمد علی یاری
آقای احمد علی یاری معاون موسسه باستان شناسی
آقای حسن کریمیان
آقای حسن کریمیان عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای کمال الدین نیکنامی
آقای کمال الدین نیکنامی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای محمود جعفری دهقی
آقای محمود جعفری دهقی عضو هیات علمی گروه فرهنگ و زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی